Naša materská škola je verejné zariadenie. Zriaďovateľom je Mesto – Zvolen. Od 01.01.2004 sme právny subjekt. Poskytujeme celodennú starostlivosť spravidla deťom od troch do šesť rokov a deťom s OPŠD. Ak nám to kapacita dovolí  prijmeme aj deti mladšie ako tri roky.  Prijímanie detí je spravidla k septembru. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola sa nachádza v krásnom prostredí na sídlisku Sekier blízko Môťovskej priehrady. Je umiestnená v účelovej budove, ktorá sa skladá z troch pavilónov a veľkej školskej záhrady. V pavilóne A sú štyri triedy s príslušnými a vhodnými priestormi. V pavilóne B sú dve triedy pre deti od troch do štyroch rokov. V strede medzi pavilónmi A a B je hospodárska budova, ktorá je spojená s pavilónmi A a B pergolou. Tu sa nachádza kuchyňa, práčovňa, riaditeľňa, kancelária vedúcej stravovne a príslušné priestory pre nepedagogických zamestnancov. Súčasťou areálu je školský dvor. Tvorí ho trávnatá a asfaltová časť. Od sídliska je chránený plotom. Všetky pavilóny majú samostatný vchod. V materskej škole pracuje 13 kvalifikovaných pani učiteliek, pani hospodárka, pani vedúca stravovne, tri kuchárky, tri upratovačky, jedna pani v práčovni, ktoré sa starajú o 143 detí v školskom roku 2018/2019.

Organizáciu prevádzky zabezpečuje školský poriadok materskej školy, ktorý je vypracovaný v zmysle Školského zákona 245/2008 a Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 o materských školách a Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Zvolen, Námestie slobody 22, s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, Ľ. Fullu 1689/43, Zvolen.