Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy:

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy do konca júna. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy a s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov.
Do materskej školy sa prijímajú deti od septembra nového školského roka a pokiaľ to kapacita dovoľuje aj počas roka.
Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Do 15. júna daného roka riaditeľ zasiela rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy.

ZVEREJŇOVANIE: http://skoly.zvolen.sk/?id_menu=60883

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Protikorupčná politika Materskej školy: https://1drv.ms/b/s!Ai3ck-OeccItzijstc9YSzojz2CT 

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37949667